Polityka prywatności ogólna

Szanowni Państwo!

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Goleniowie przywiązuje szczególną wagę do poszanowania Państwa prywatności oraz dokłada wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych, przetwarzanych w związku z realizowanymi przez siebie zadaniami.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) nazywanego dalej RODO.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Goleniowie, z siedzibą w Goleniowie przy ul. Maszewskiej 18, tel. +48 91 418 28 41, fax +48 91 418 42 92, e-mail: pec@pec.goleniow.pl

W celu zapewnienia najwyższych standardów ochrony Państwa danych osobowych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych : p. Krzysztofa Zajko – z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pec.goleniow.pl lub za pośrednictwem danych kontaktowych Administratora.

Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w ściśle określonych celach, w szczególności
w celu:

1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów regulujących działalność PEC, w tym wynikających z między innymi z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych oraz prawa podatkowego; ogólną podstawą prawną takiego przetwarzania jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

2) podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz realizacji zawartej umowy; podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

3) dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z uchyleniem się od jej zawarcia oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z praw i obowiązków Administratora; ogólną podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

4) administracji wewnętrznej jednostki organizacyjnej Administratora, w tym utrzymania infrastruktury, statystyki i raportowania wewnętrznego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5) działalności edukacyjnej i promocyjnej (art. 6 ust. 1 lit. f , art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

6) w innych celach realizowanych w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. lit. a RODO) osobie, która udzieliła zgody przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem; by cofnąć zgodę należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem podanych wyżej danych kontaktowych.

Odbiorcami danych osobowych, mogą być organy publiczne oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia m.in. w zakresie archiwizacji, usług serwisowych i innych działań niezbędnych w celu realizacji zadań własnych.

Dane osobowe są przechowywane:

1) w sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, przez okres wynikający z przepisów szczególnych.

2) przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy, a następnie przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku z zawartą umową;

3) w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przeno­szenia danych (art. 20 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwa­rzania danych (art. 21 RODO).

Powyższe prawa mogą ulegać ograniczeniu na podstawie przepisów krajowych lub Unii Europejskiej.

Podanie danych osobowych jest:

1) obowiązkowe w przypadkach, gdy przepis prawa tak stanowi (np. na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych);

2) dobrowolne, jeżeli dotyczy udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

3) dobrowolne, jeżeli jest ono warunkiem zawarcia umowy i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa; niepodanie tych danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) będącego organem nadzorczym w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

Państwa dane nie są wykorzystywane w celu profilowania, bądź zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Polityka COOKIES

Strona internetowa należące do PEC Sp. z o.o. wykorzystują pliki cookies. Pliki cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane i zapisywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Liczne strony internetowe oraz serwery wykorzystują pliki cookies. Wiele plików cookies zawiera tzw. cookie ID. Cookie ID to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, dzięki któremu strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której zapisany był plik cookie. Dzięki temu odwiedzane witryny i serwery mogą odróżniać indywidualną przeglądarkę użytkownika od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Określona przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana przez unikalny identyfikator pliku cookie.

Za pomocą plików cookie PEC sp. z o.o. może zapewnić użytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być optymalizowane na potrzeby użytkownika. Pliki cookie pozwalają nam, jak już wspomniano, rozpoznać użytkowników naszej strony. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej witryny. Użytkownik strony internetowej wykorzystującej pliki cookie nie musi, na przykład ponownie wprowadzać swoich danych uwierzytelniających za każdym razem, gdy odwiedza witrynę, ponieważ są one przejmowane za pośrednictwem strony internetowej i pliku cookie przechowywanego w systemie komputerowym użytkownika.

Każdy z użytkowników naszej strony internetowej może w dowolnym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, w tym skutecznie wyłączyć ich stosowanie. Ponadto już ustawione pliki cookie można usunąć w każdej chwili za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich powszechnie stosowanych przeglądarkach internetowych. Rezygnacja z wykorzystywania plików cookie w używanej przeglądarce internetowej może sprawić, że nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej będą w pełni użyteczne.

Strona internetowa PEC Sp. z o.o. zbiera podczas każdych jej odwiedzin serię ogólnych danych oraz informacji. Te ogólne dane oraz informacje są przechowywane w plikach typu log serwera. Zapisywane mogą być następujące elementy: (1) stosowane typy i wersje wyszukiwarek (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strona internetowa, z której system dostępu trafia na naszą stronę internetową (tzw. refferer), (4) podstrony, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem systemu dostępu na naszej stronie internetowej (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz (8) inne podobne dane oraz informacje wykorzystywane w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Podczas korzystania z tych ogólnych danych oraz informacji, PEC Sp. z o.o. nie wyciąga żadnych wniosków na temat podmiotu danych. Informacje te są bardziej wymagane po to, aby: (1) właściwie dostarczać treści naszej strony internetowej, (2) optymalizować treści naszej strony internetowej i jej reklamowania, (3) zapewnić długotrwałe funkcjonowanie naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej, oraz (4) zapewnić organom ścigania informacje niezbędne do egzekwowania prawa w przypadku cyberataku. Te anonimowo uzyskane dane oraz informacje są statystycznie oceniane przez PEC Sp. z o.o. w celu zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa danych w naszej firmie w celu ostatecznego zapewnienia najlepszego możliwego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Strona internetowa PEC Sp. z o.o. zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą oraz bezpośrednią komunikację z nami, która obejmuje również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli użytkownik strony skontaktuje się z administratorem danych pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, przekazane dane osobowe zostaną automatycznie zapisane w celu opracowania lub nawiązania kontaktu. Tak przetwarzane dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim.

Administrator przetwarza dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu w jakim je gromadzi. W przypadku ustania tego celu bądź wobec braku wyraźnej podstawy prawnej, dane są usuwane lub następuje ograniczenie ich przetwarzania.