Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 oraz art. 45 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Goleniowie zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”zawartego w piśmie z dnia 30 grudnia 2021 r., które wpłynęło do Północno – Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie w dniu 3 stycznia 2022 r., uzupełnionego pismami w dniach 7 lutego 2022 r. oraz 2 i 8 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia XX taryfy dla ciepła, postanawiam:
zatwierdzić taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą̨ załącznik do niniejszej decyzji, na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania.

Taryfa dla ciepla 2022 – 2023