Decyzja nr  OSZ.4210.10.7.2021.342.XIX.RN

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 oraz art. 45 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem” zawartego w piśmie z dnia 2 września 2020 r., które wpłynęło do Północno – Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie w dniu 4 września 2020 r., uzupełnionego pismami z dnia 10 września 2020 r., 16 października 2020 r. oraz 9 grudnia 2020 r., w sprawie zatwierdzenia XIX taryfy dla ciepła zatwierdzam taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia jej do stosowania.

Taryfa dla ciepla 2010 – 2021

Decyzja nr  OSZ.4210.24.10.2020.2021.342.XIX.RN