Węzeł grupowy Grunwaldzka 5

Zadanie pn.: „Budowa nowego zawierającego węzły indywidualne systemu zasilania w ciepło zastępującego dotychczasowy system zasilany z węzła grupowego Grunwaldzka 5”, zrealizowano przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano w latach 2021 i 2022.

Przedsięwzięcie stanowiło kompleksową modernizację infrastruktury ciepłowniczej na osiedlu przy ulicach Grunwaldzkiej i Kościuszki w Goleniowie. Celem projektu na poziomie produktu było zastąpienie grupowego węzła cieplnego i starej sieci kanałowej niskich parametrów, nowymi indywidualnymi węzłami cieplnymi oraz siecią preizolowaną wysokich parametrów. Natomiast celem na poziomie rezultatu było zmniejszenie emisji CO2 powodowanej stratami ciepła wynikającymi z użytkowania przestarzałej sieci niskich parametrów na cele c.o.

Zadanie obejmowało budowę indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach przy ul.: Kościuszki 4, Kościuszki 5, Kościuszki 6, Kościuszki 7, Grunwaldzkiej 4, Grunwaldzkiej 5, Grunwaldzkiej 6, Grunwaldzkiej 7, Grunwaldzkiej 10 i Grunwaldzkiej 10 A; budowę sieci i przyłączy ciepłowniczych w technologii rur preizolowanych o długości L= 2 x 444,5 m; wyłączenie z eksploatacji zewnętrznej instalacji odbiorczej zasilanej z węzła grupowego Grunwaldzka 5 o łącznej długości L= 2 x 658,0 m; demontaż węzła grupowego przy ul. Grunwaldzkiej 5.

W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt w postaci rocznej oszczędności zapotrzebowania na energię cieplną – 690,8 GJ/rok, emisji dwutlenku siarki SO2 – 0,526 Mg/rok, emisji CO2 – 69 Mg/rok, emisji pyłów – 0,163 Mg/rok, emisji NOx – 0,132 Mg/rok.

Łączna wartość projektu wyniosła 1 103 600,00 zł.

Wartość dofinansowania WFOŚiGW w formie pożyczki wyniosła 987 600,00 zł.

Instalacja oczyszczania spalin kotła WR-6 nr 3 w CR

Zadanie pn.: „Modernizacja istniejącej instalacji oczyszczania spalin kotła WR-6 nr 3 w Ciepłowni Rejonowej dostosowującej źródło do wymagań dyrektywy MCP w zakresie emisji pyłów”, zostało zrealizowane w 2022 r. dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Zadanie obejmowało wymianę istniejącego cyklofiltra 6 x 710 na nowo zaprojektowany filtr workowy DFN-373-3,2/2,0/2,3/80/SBP/IR 2000 x 630/OL 0 wraz z wymianą wentylatora wyciągowego i wspomagającego na jeden główny wentylator z przebudową kanałów spalin. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z projektem budowlanym numer 0220.21.026.R.01.01 i pozwoleniem na budowę WAB.6740.1117.01.2021.MC nr 37047.

Realizacja zadania podzielona była na 2 etapy:

  • Etap I to wykonanie i dostawa głównych elementów nowej instalacji tj.: filtr workowy DFN-373-3,2/2,0/2,3/80, wentylator główny spalin o mocy 45 kW, inżektor wapnowania worków, przepustnica ręczna 1000 x 450 z wyłącznikiem krańcowym zgodnym z UDT, dozownik celkowy B 200.
  • Etap II to demontaż istniejącej instalacji odpylania spalin, montaż urządzeń nowej instalacji odpylania spalin, przeprowadzenie rozruchu próbnego z wykonaniem pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowych.

Głównym celem realizacji zadania było ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych do 50 mg/Nm3 i tym samym dostosowanie źródła ciepła do wymagań Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów.

W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji zanieczyszczeń pyłowych z poziomu 94,54 mg/m3 do poziomu 3,77 mg/m3. Potwierdzeniem osiągniętych efektów są wykonane pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych przez laboratorium akredytowane – sprawozdanie z badań nr 76/P/2022 z dnia 13.09.2022 r.